Vedtekter - Hidra kameraklubb

A photograph is usually looked at- seldom looked into.
- Ansel Adams
A photograph is usually looked at- seldom looked into.
- Ansel Adams
Hidra kameraklubb
Go to content
Sidebar
Klubben
Vedtekter

§1 Navn

Hidra Kameraklubb.


§2 Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for foto og video i et aktivt og sosialt miljø


§3 Medlemskap

Enhver kan bli medlem i Hidra Kameraklubb. Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på vedtektene, eller på annen måte ved sin atferd skader klubben, kan suspenderes av styret.


§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og følger kalenderåret. De som ikke har betalt kontingent, eller sendt utmelding, vil bli slettet fra medlemsregisteret i forbindelse med årsavslutning.

Fristen for betaling av kontingenten er 31/12 og følger kalenderåret.


§5 Klubbens ledende organ

Klubbens ledende organ er:

- Årsmøte

- Ekstraordinært årsmøte

- Styret


§6 Styret

Klubben ledes av et styre på 7 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Minst 1 er fra ungdomsmedlemmene når ungdomsgruppa er aktiv. Styret konstituerer seg selv bortsett fra styrets leder som velges av årsmøtet.


Styret avholder møte når leder eller minst 4 av medlemmene krever det. Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene møter. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved like stemmetall teller lederens stemme dobbelt. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.


§7 Styrets plikter

- Verne om klubbens interesser, forvalte midlene og håndheve inntektene

- Ajourføre medlemsregisteret

- Legge fram for årsmøtet beretninger, regnskap for kalenderåret samt handlingsplan og budsjett for kommende år

- Ivareta klubbens internettsider, arkiv, skriv og billedarkiv


§8 Regnskap

Klubbens regnskap er kalenderåret. Regnskaper skal revideres av en på årsmøtet valgt revisor.


§9 Årsmøte

Årsmøte skal avholdes hver år innen 1. februar. Årsmøtet skal innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Forslag til dagsorden skal følge innkallingen. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være i hende senest 1 uke før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 dels flertall av de fremmøtte. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.


På årsmøtet skal følgende behandles:

- Valg av ordstyrer

- Valg av referent

- Godkjenne innkalling og saksliste

- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

- Årsmelding fra siste kalenderår

- Behandle innkomne saker

- Styrets budsjettforslag og handlingsplan

- Fastsette klubbens medlemskontingent

- Valg av Styrets medlemmer som er på valg

- Leder velges særskilt.

- Resten av styret konstituerer seg på første styremøte

- Valg av revisor

- Valg av valgkomité

- Ta avgjørelse i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling


Valg skal skje skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved loddtrekning om ikke årsmøtet fastsetter noe annet. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall.


Benkeforslag på valg på årsmøtet avvises. Får en ikke kandidater til styret gjennomføres det et ekstraordinært årsmøte.


§10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig, eller dersom det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som det ordinære årsmøtet. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.


§11 Oppløsning av klubben

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av klubben, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse klubben, skal klubbens aktiva disponeres etter vedtak gjort av årsmøtet med alminnelig flertall.


Back to content